23.11.09


parapet Lili, Karoliny i Justyny.
Struga
20 X